Indskolingen.dk

Digital læring og læremidler i indskolingen.

Tag: Multimodal

Digitalt dansk – et multimodalt tekstbegreb

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet.”

Danskfaget har indrettet sig efter det digitale kommunikationssamfund ved at opstille nye faglige mål, så faget kan bidrage til elevernes digitale dannelse. Anvendelsen af it og medier er også i danskundervisningen et vigtigt fokusområde. Digitaliseringens nye teksttyper har i Fælles Mål 2014 for faget dansk fået en fremtrædende rolle i forhold til tidligere faghæfter. Tekster er blevet multimodale og genrebegrebet udvidet. De multimodale tekster vi til dagligt omgiver os med rummer nye pædagogiske og faglige muligheder for teksttilegnelse. Når tekster med indholdsmæssigt potentiale afspejler elevernes livsbetingelser, anses de for at have et særligt dannelsesmæssigt potentiale. Det multimodale er yderligere karakteriseret ved at henvende sig til flere sanser, forbundet med kognitiv bearbejdning og betydningsdannelse er her stort æstetisk potentiale, der kan fremme læring.  Danskfaget må derfor arbejde med de nye repræsentationsformer, multimodale tekster, som kræver ny viden om didaktik, genrer og tekstkundskab.

 

Skole og mediekultur

I vores videnssamfund anses viden som kompleks, noget foranderligt der forhandles, reflekteres og produceres konstant. Eleverne skal selv konstruere viden og formidle den. Videnskonstruktion, vidensdeling, interaktion og deltagelse er vigtige nøgleord. Der opereres med en læringsforestilling, hvor lærerne tilrettelægger læringsprocesser, som eleven selv og i samarbejde med andre skal agere i. Taget i betragtning af at danskfaget bl.a. er et æstetisk og oplevelsesfokuseret fag, er der meget at hente i de nye læringsformer og en elevfokuseret skabelse af viden.

Den traditionelle dannelsestænkning, overlevering af kulturel viden, kommer hermed ikke længere til sin ret. Herimod forestillingen om, at mennesket gennem opdragelse, uddannelse og refleksivitet bliver i stand til at danne sin identitet, er relevant.
I vort samfund er identitetsdannelse og anvendelse af sociale medier tæt forbundne. Vi spejler os i de sociale medier. Giddens anvender begrebet ”netværksbørn”. Børn, der gennem kommunikation, skaber deres identitet ved at forholde sig refleksivt til alle input, for her at vælge til og fra. De anvender internettet til forskellige aktiviteter, som fx leg, spil, sociale relationer, skabende aktiviteter og informationssøgning.

I børn og unges it-medierede tilgang til kommunikation, oplevelse og erfaring er det multimodale centralt.

Det multimodale udtryk er karakteriseret ved at henvende sig til flere sanseverdener, hvilket kan stimulere elevernes forskellige læringsstile, fremhæve en æstetisk tilgang og oplevelse og influere på elevernes produktive og receptive kompetencer. Ud fra sansearbejdet dannes en bevidsthedsmæssig forståelse og identifikation, der sættes i relation til personens erfaring, personlige holdninger og kompetencer, en udvikling i den kognitive erkendelse. Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes niveau og erfaringsverden og bevæge sig hen, hvor eleverne ikke ville komme af sig selv. En bevægelse fra den umiddelbare tilgang til en mere bevidst og refleksiv tilgang.

Internettet har udvidet elevernes muligheder for adgang til viden, de mange informations- og vidensmedier sætter den traditionelle læremiddelkultur under pres. Derfor er det interessant at undersøge danskfagets digitale udvikling og den nye læremiddelkultur.

© 2022 Indskolingen.dk

Theme by Anders NorenUp ↑