Indskolingen.dk

Digital læring og læremidler i indskolingen.

Tag: Mediepædagogisk vejleder

En mediepædagogisk handleplan

Ved udarbejdelse af mediepædagogisk handleplan er det nødvendigt at tage udgangspunkt i de aktiviteter, der er eller kan skabes på skolen.

Planen er lavet ud fra SMITTE-modellen, som for alle på Højvangskolen, kendes som et pædagogisk og dynamisk værktøj, hvor teamplanen hvert år indføres. Min intention er en fremadrettet handleplan, på sigt for hele skolen.

en mediepædagogisk handleplan

 

Implementering af web 2.0 didaktik

Skal du vejlede lærere, der ikke føler sig rustede til undervisningen med it og medier? Der arbejdes inden for et snævert område af it og mediekompetencerne og didaktikken bærer præg af en undervisning primært med medier af web 1.0 karakter, og organiseringen er af traditionel karakter. Hvilke overvejelser er der brug for til implementering af web 2.0 didaktik?

I implementeringen af en web 2.0 didaktik, vil det give mening for teamet tage udgangspunkt i at opbygge elevernes it-kompetencer, samt udvikle en undervisning struktureret i loops. Jeg vil anskue medievejlederen som ændringsagent, der systematisk hjælper til opstilling og evaluering af delmål og introducerer teamet for it – komptencemål samt Gynthers didaktik og refleksions- og forløbsmodel, som rummer mange gode afklarende spørgsmål.

Didaktik 2.0 - en planlægnings - og refleksionsmodel for undervisning i videnssamfundet

vejledning ud fra praksistrekanten

Vejledning som begreb er sammensat uden nogen afgrænset definition. Her vil forståelsen af vejledning været knyttet til systematiske samtaler, et relationelt møde der tilbyder læringsmuligheder.
Vejledningen har til formål, at den vejledte bliver mere bevidst om sin praktiske fagteori og udviklingen af den. Hovedpointen er, at praktisk virksomhed er andet og mere end selve de handlinger, der foretages. Vejledningens udgangspunkt er ifølge Løvlie P1 niveau, som er vores handlinger eller beskrivelser af dem. Disse handlinger er ikke tilfældige. Den kundskab, erfaring og de værdier ”vi trækker på”, når der forsøges at begrunde og retfærdiggøre vores handlinger, kaldes den praktiske fagteori; Den enkeltes forestillinger om praksis og det samlede handlingsberedskab. Det er på P2 niveauet vi ræsonnerer over, hvad der er effektivt at gøre, hvad der virker og hvad der er hensigtsmæssigt på grundlag af praktiske og teoretiske begrundelser. På P3 niveauet foretager vi vurderinger af, hvad der er forsvarligt at gøre på baggrund af værdier.
En vejledning forløber over tid, hvor der indgår flere led eller sekvenser. Her skitserer jeg et bud på, hvordan en vejledningsløjfe kunne se ud, med et opstillet eks.

Vejledningsforløb; En sløjfemodel

Det er vejlederens ansvar at lægge forløbet til rette og kontrollere processen. Vejledningsgrundlaget giver vejlederen mulighed for at forberede sig til vejledningen, hvor det er vigtigt at vejlederen finder en balance mellem to modstridende hensyn. Ikke være for kritisk/krav til ærlighed. Vejledningen skal resultere i, at den, der bliver vejledt får succes. Vejledningen skal talesætte nogle af de ubevidste elementer på P3 niveau, så den vejledte bliver bevidst om, hvorfor han/hun gør, som han/hun gør. Vejlederen kan fx spørge ind til de 5 punkter i Donald Schöns Refleksionscirkel. En vejledning, der har til formål at udvikle en didaktik 2.0, kan med fordel anvende Gynthers bud på et didaktisk design som didaktisk refleksionsmodel.

sløjfemodel

Mediepædagogik i indskolingen

Velkommen til dette site; Indskolingen.dk, som redigeres af folkeskolelærer og mediepædagogisk vejleder: Mette Bach Laursen.

På denne blog vil jeg dele mine erfaringer med dig fra mit daglige virke som hhv. lærer i indskolingen og som ansat i min skoles; Højvangskolen i Horsens, pædagogiske læringsscenter.
Jeg vil selv skrive artikler og linke til andres interessante udsagn om mine særlige interesser; det mediepædagogiske felt.

Jeg er særlig interesseret i web 2.0 didaktik og digitale læremidler i indskolingen, samt fokus på læreprocesser og læringsresultater; læringsmålstyret undervisning.

Har du lyst, er du velkommen til at kommentere på mine indlæg, samt udfordre mine mediepædagogiske tanker. God fornøjelse

© 2022 Indskolingen.dk

Theme by Anders NorenUp ↑