Indskolingen.dk

Digital læring og læremidler i indskolingen.

Tag: Didaktisk design

God digital undervisning i indskolingen

Allerede i indskolingen kan eleverne udvikle kompetencer til at bruge digitale medier til at fortælle deres historier, men hvad er en god digital undervisning i folkeskolen? 

De danske elever betegnes ofte som såkaldte “digitale indfødte” og de bruger meget tid med de digitale ressourcer, men spil, chat og underholdning er ikke det samme som at være digital medieproducent, kritisk forbruger og kommunikatør. Danskfaget har indrettet sig efter det digitale kommunikationssamfund. Anvendelsen af it og medier er et vigtigt fokusområde og der er opstillet nye faglige mål, så faget kan bidrage til elevernes digitale dannelse. .

Digital dansk i indskolingen – et multimodalt tekstbegreb

Undervisningen med og om it foregår både individuelt og i klassesammenhæng. Eleverne arbejder med computere, tablets, mobiltelefoner etc. I klassen anvendes interaktive whiteboards, projektorer og andre digitale læremidler. Først og fremmest skal brug af de forskellige digitale medier være integreret i den daglige undervisning i både læse-, skrive-, søge- og kommunikationsprocesser, og digitale læremidler indgår i undervisningen sammen med de skrevne materialer.

Allerede i begynderundervisningen kan fiktion i form af tegneserier, film, video, computerspil inddrages. I stedet for at skrive historier kan eleverne fortælle i billeder og lyd; multimodale fortællinger. De digitale multimodale tekster rummer nye pædagogiske og faglige muligheder for teksttilegnelse; et stort æstetisk potentiale, der kan fremme læring Her opnår eleverne en viden om digitale fremstillingsprocesser og innovative læringsaktiviteter, som bl.a. handler om at eksperimentere med og udvikle digitale multimodale produktioner og nye måder at kombinere æstetiske udtryksformer på i danskfaget. Danskfaget må derfor arbejde med de nye repræsentationsformer, som kræver ny viden om didaktik.

Danskfagets udfordring handler ikke udelukkende om at være up to date med de nyeste digitale teksttyper, men derimod om valget af forskellige almen-, fag- og mediedidaktiske tilgange.

Web 2.0 didaktik i danskfaget i indskolingen

Skolens traditionelle læremiddelkultur er under forandring. Skrevne læremidler afløses af for tiden af brugergenerede og interaktive tjenester; web 2.0. Det stiller læreren over for en række didaktiske udfordringer. Lærerne mangler generelt set didaktiske principper, der kan understøtte planlægning, gennemførelse og evaluering af en undervisning, der matcher de nye muligheder.

Et didaktisk design
Til at afdække lærernes didaktik kan man bruge Karsten Gynthers eksempel på en didaktik 2.0. En planlægnings- og refleksionsmodel, hvor der er sammenhæng mellem vidensmål, adgang til viden og de vidensprodukter, som eleverne skal producere og kommunikere, hvordan læreren kan stilladsere og evaluere elevernes læringsaktiviteter og ikke mindst, hvordan undervisningen skal tilrettelægges i tid og form af læringsaktiviteter afviklet som loops.

Didaktik 2.0 - en planlægnings - og refleksionsmodel for undervisning i videnssamfundet

Didaktik 2.0 – en planlægnings – og refleksionsmodel for undervisning i videnssamfundet

 

 

 

Implementering af web 2.0 didaktik

Skal du vejlede lærere, der ikke føler sig rustede til undervisningen med it og medier? Der arbejdes inden for et snævert område af it og mediekompetencerne og didaktikken bærer præg af en undervisning primært med medier af web 1.0 karakter, og organiseringen er af traditionel karakter. Hvilke overvejelser er der brug for til implementering af web 2.0 didaktik?

I implementeringen af en web 2.0 didaktik, vil det give mening for teamet tage udgangspunkt i at opbygge elevernes it-kompetencer, samt udvikle en undervisning struktureret i loops. Jeg vil anskue medievejlederen som ændringsagent, der systematisk hjælper til opstilling og evaluering af delmål og introducerer teamet for it – komptencemål samt Gynthers didaktik og refleksions- og forløbsmodel, som rummer mange gode afklarende spørgsmål.

Didaktik 2.0 - en planlægnings - og refleksionsmodel for undervisning i videnssamfundet

vejledning ud fra praksistrekanten

Vejledning som begreb er sammensat uden nogen afgrænset definition. Her vil forståelsen af vejledning været knyttet til systematiske samtaler, et relationelt møde der tilbyder læringsmuligheder.
Vejledningen har til formål, at den vejledte bliver mere bevidst om sin praktiske fagteori og udviklingen af den. Hovedpointen er, at praktisk virksomhed er andet og mere end selve de handlinger, der foretages. Vejledningens udgangspunkt er ifølge Løvlie P1 niveau, som er vores handlinger eller beskrivelser af dem. Disse handlinger er ikke tilfældige. Den kundskab, erfaring og de værdier ”vi trækker på”, når der forsøges at begrunde og retfærdiggøre vores handlinger, kaldes den praktiske fagteori; Den enkeltes forestillinger om praksis og det samlede handlingsberedskab. Det er på P2 niveauet vi ræsonnerer over, hvad der er effektivt at gøre, hvad der virker og hvad der er hensigtsmæssigt på grundlag af praktiske og teoretiske begrundelser. På P3 niveauet foretager vi vurderinger af, hvad der er forsvarligt at gøre på baggrund af værdier.
En vejledning forløber over tid, hvor der indgår flere led eller sekvenser. Her skitserer jeg et bud på, hvordan en vejledningsløjfe kunne se ud, med et opstillet eks.

Vejledningsforløb; En sløjfemodel

Det er vejlederens ansvar at lægge forløbet til rette og kontrollere processen. Vejledningsgrundlaget giver vejlederen mulighed for at forberede sig til vejledningen, hvor det er vigtigt at vejlederen finder en balance mellem to modstridende hensyn. Ikke være for kritisk/krav til ærlighed. Vejledningen skal resultere i, at den, der bliver vejledt får succes. Vejledningen skal talesætte nogle af de ubevidste elementer på P3 niveau, så den vejledte bliver bevidst om, hvorfor han/hun gør, som han/hun gør. Vejlederen kan fx spørge ind til de 5 punkter i Donald Schöns Refleksionscirkel. En vejledning, der har til formål at udvikle en didaktik 2.0, kan med fordel anvende Gynthers bud på et didaktisk design som didaktisk refleksionsmodel.

sløjfemodel

© 2022 Indskolingen.dk

Theme by Anders NorenUp ↑