I vores videnssamfund anses viden som kompleks, noget foranderligt der forhandles, reflekteres og produceres konstant. Eleverne skal selv konstruere viden og formidle den. Videnskonstruktion, vidensdeling, interaktion og deltagelse er vigtige nøgleord. Der opereres med en læringsforestilling, hvor lærerne tilrettelægger læringsprocesser, som eleven selv og i samarbejde med andre skal agere i. Taget i betragtning af at danskfaget bl.a. er et æstetisk og oplevelsesfokuseret fag, er der meget at hente i de nye læringsformer og en elevfokuseret skabelse af viden.

Den traditionelle dannelsestænkning, overlevering af kulturel viden, kommer hermed ikke længere til sin ret. Herimod forestillingen om, at mennesket gennem opdragelse, uddannelse og refleksivitet bliver i stand til at danne sin identitet, er relevant.
I vort samfund er identitetsdannelse og anvendelse af sociale medier tæt forbundne. Vi spejler os i de sociale medier. Giddens anvender begrebet ”netværksbørn”. Børn, der gennem kommunikation, skaber deres identitet ved at forholde sig refleksivt til alle input, for her at vælge til og fra. De anvender internettet til forskellige aktiviteter, som fx leg, spil, sociale relationer, skabende aktiviteter og informationssøgning.

I børn og unges it-medierede tilgang til kommunikation, oplevelse og erfaring er det multimodale centralt.

Det multimodale udtryk er karakteriseret ved at henvende sig til flere sanseverdener, hvilket kan stimulere elevernes forskellige læringsstile, fremhæve en æstetisk tilgang og oplevelse og influere på elevernes produktive og receptive kompetencer. Ud fra sansearbejdet dannes en bevidsthedsmæssig forståelse og identifikation, der sættes i relation til personens erfaring, personlige holdninger og kompetencer, en udvikling i den kognitive erkendelse. Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes niveau og erfaringsverden og bevæge sig hen, hvor eleverne ikke ville komme af sig selv. En bevægelse fra den umiddelbare tilgang til en mere bevidst og refleksiv tilgang.

Internettet har udvidet elevernes muligheder for adgang til viden, de mange informations- og vidensmedier sætter den traditionelle læremiddelkultur under pres. Derfor er det interessant at undersøge danskfagets digitale udvikling og den nye læremiddelkultur.