Allerede i indskolingen kan eleverne udvikle kompetencer til at bruge digitale medier til at fortælle deres historier, men hvad er en god digital undervisning i folkeskolen? 

De danske elever betegnes ofte som såkaldte “digitale indfødte” og de bruger meget tid med de digitale ressourcer, men spil, chat og underholdning er ikke det samme som at være digital medieproducent, kritisk forbruger og kommunikatør. Danskfaget har indrettet sig efter det digitale kommunikationssamfund. Anvendelsen af it og medier er et vigtigt fokusområde og der er opstillet nye faglige mål, så faget kan bidrage til elevernes digitale dannelse. .

Digital dansk i indskolingen – et multimodalt tekstbegreb

Undervisningen med og om it foregår både individuelt og i klassesammenhæng. Eleverne arbejder med computere, tablets, mobiltelefoner etc. I klassen anvendes interaktive whiteboards, projektorer og andre digitale læremidler. Først og fremmest skal brug af de forskellige digitale medier være integreret i den daglige undervisning i både læse-, skrive-, søge- og kommunikationsprocesser, og digitale læremidler indgår i undervisningen sammen med de skrevne materialer.

Allerede i begynderundervisningen kan fiktion i form af tegneserier, film, video, computerspil inddrages. I stedet for at skrive historier kan eleverne fortælle i billeder og lyd; multimodale fortællinger. De digitale multimodale tekster rummer nye pædagogiske og faglige muligheder for teksttilegnelse; et stort æstetisk potentiale, der kan fremme læring Her opnår eleverne en viden om digitale fremstillingsprocesser og innovative læringsaktiviteter, som bl.a. handler om at eksperimentere med og udvikle digitale multimodale produktioner og nye måder at kombinere æstetiske udtryksformer på i danskfaget. Danskfaget må derfor arbejde med de nye repræsentationsformer, som kræver ny viden om didaktik.

Danskfagets udfordring handler ikke udelukkende om at være up to date med de nyeste digitale teksttyper, men derimod om valget af forskellige almen-, fag- og mediedidaktiske tilgange.

Web 2.0 didaktik i danskfaget i indskolingen

Skolens traditionelle læremiddelkultur er under forandring. Skrevne læremidler afløses af for tiden af brugergenerede og interaktive tjenester; web 2.0. Det stiller læreren over for en række didaktiske udfordringer. Lærerne mangler generelt set didaktiske principper, der kan understøtte planlægning, gennemførelse og evaluering af en undervisning, der matcher de nye muligheder.

Et didaktisk design
Til at afdække lærernes didaktik kan man bruge Karsten Gynthers eksempel på en didaktik 2.0. En planlægnings- og refleksionsmodel, hvor der er sammenhæng mellem vidensmål, adgang til viden og de vidensprodukter, som eleverne skal producere og kommunikere, hvordan læreren kan stilladsere og evaluere elevernes læringsaktiviteter og ikke mindst, hvordan undervisningen skal tilrettelægges i tid og form af læringsaktiviteter afviklet som loops.

Didaktik 2.0 - en planlægnings - og refleksionsmodel for undervisning i videnssamfundet

Didaktik 2.0 – en planlægnings – og refleksionsmodel for undervisning i videnssamfundet