Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet.”

Danskfaget har indrettet sig efter det digitale kommunikationssamfund ved at opstille nye faglige mål, så faget kan bidrage til elevernes digitale dannelse. Anvendelsen af it og medier er også i danskundervisningen et vigtigt fokusområde. Digitaliseringens nye teksttyper har i Fælles Mål 2014 for faget dansk fået en fremtrædende rolle i forhold til tidligere faghæfter. Tekster er blevet multimodale og genrebegrebet udvidet. De multimodale tekster vi til dagligt omgiver os med rummer nye pædagogiske og faglige muligheder for teksttilegnelse. Når tekster med indholdsmæssigt potentiale afspejler elevernes livsbetingelser, anses de for at have et særligt dannelsesmæssigt potentiale. Det multimodale er yderligere karakteriseret ved at henvende sig til flere sanser, forbundet med kognitiv bearbejdning og betydningsdannelse er her stort æstetisk potentiale, der kan fremme læring.  Danskfaget må derfor arbejde med de nye repræsentationsformer, multimodale tekster, som kræver ny viden om didaktik, genrer og tekstkundskab.